More results for warmtekrachtkoppeling betekenis

warmtekrachtkoppeling betekenis
 
Het Vlaams woordenboek warmtekrachtkoppeling.
Warmtekrachtkoppeling is goed voor de portemonnee en het milieu. Warmtekrachtkoppeling is een brandstofbesparende manier om tegelijkertijd warmte en elektriciteit op te wekken in één proces. Hierdoor wordt minder energie verbruikt dan wanneer warmte en elektriciteit apart worden opgewekt. 6 reacties oudere versies Toegevoegd door fansy en laatst gewijzigd door de Bon 18 mrt 2018 1440.: Voeg een nieuwe beschrijving toe aan onze databank! Weet ge nog een andere betekenis voor deze term?
total gross electricity generation Dutch translation Linguee.
Het Comité van de Regios is verheugd dat de Commissie vastbesloten is om met het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt een kader te scheppen dat bijdraagt tot een aanzienlijke uitbreiding.
Warmtekrachtkoppeling is onroerend Taxcel.nl.
ten behoeve van het installeren, plaatsen, bouwen, aanleggen, hebben, gebruiken, inspecteren, onderhouden, herstellen, uitbreiden, vervangen, verleggen en verwijderen van een warmtekrachtkoppeling met bijbehoren en alles wat tot een bedrijfsvaardige warmtekrachtkoppeling behoort hierna: de WKK. 2.2 De WKK werd in het kader van een sale en lease back transactie door X1 b.v.
Zo kies je duurzame groenten en fruit EOS Wetenschap. facebook. twitter. youtube.
Die vuistregel klopt niet altijd. Als je de serre niet of duurzaam verwarmt, bijvoorbeeld met restwarmte of warmtekrachtkoppeling, dan is het verschil klein. Het gebruik van potgrond, bijvoorbeeld bij de teelt van aardbeien in een serre, verhoogt de uitstoot. Potgrond bestaat voor een deel uit veen en bij de ontginning daarvan komt CO 2 vrij.
Wat is een WKK of warmtekrachtkoppeling? - Energids.
wat is een wkk of warmtekrachtkoppeling? Wat is een WKK of warmtekrachtkoppeling? Bij warmtekrachtkoppeling afgekort wkk wordt tegelijkertijd warmte en elektriciteit geproduceerd met behulp van een motor op één brandstof. Dat kan een fossiele brandstof stookolie of aardgas of hernieuwbare brandstof zijn biogas of biomassa. De techniek is vooral ontwikkeld voor grote gebouwen met een grote warmtebehoefte zoals ziekenhuizen. Wkk-oplossingen voor thuisgebruik, micro-wkk genoemd, zijn nog volop in ontwikkeling. De systemen zijn qua uitzicht en grootte vergelijkbaar met een gewone vaatwasser. Het werkingsprincipe van een warmtekrachtkoppeling is eenvoudig. De brandstof laat de motor draaien. Dit kan met verschillende technieken.: een inwendige verbrandingsmotor. Die zet op zijn beurt een alternator in beweging, waardoor elektriciteit wordt opgewekt. Door de beweging van de alternator ontstaat warmte. Een koelvloeistof zorgt ervoor dat de alternator niet oververhit geraakt. Een warmtewisselaar recupereert deze warmte uit de koelvloeistof en gebruikt ze om warm water aan te maken voor de verwarming of sanitaire toepassingen. Ook de warmte uit de verbrandingsgassen wordt via condensatie gewonnen en gebruikt voor de warmwaterproductie. In vergelijking met een afzonderlijke, gescheiden productie, waarbij enerzijds elektriciteit in een centrale wordt opgewekt en anderzijds warmte in een ketel, kan men met wkk tot 20 brandstof uitsparen.
Wat Betekent AAN NUTTIGE WARMTE in het Engels Engels Vertaling.
data-messageLink" naar de bron: http//opus.nlpl.eu/ParaCrawl.php: stylefont-size: 1rem; width: 1rem." srchttps//st.tr-ex.me/img/material-icons/svg/share/baseline.svg: width24" height24." Elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling: elektriciteit opgewekt in een proces dat is gekoppeld aan de opwekking van nuttige warmte en berekend in overeenstemming met de methodologie in bijlageI.; data-messageLink" naar de bron: http//opus.nlpl.eu/TildeMODEL.php: stylefont-size: 1rem; width: 1rem."
Kamerstuk 30038, nr. 5 Overheid.nl Officiële bekendmakingen.
De definitie van installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling is rechtstreeks ontleend aan de WKK-richtlijn. Deze definieert warmtekrachtkoppeling in artikel 3, onderdeel a, als gelijktijdige opwekking in één proces van thermische energie en elektrische en/of mechanische energie en verwijst vervolgens bij de definitie van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling onderdeel i naar de criteria van bijlage III bij de richtlijn.
Havenvisie 2030.
worden door een transitie van energiedragers, enerzijds. door fossiele energie steeds energie-efficiënter en CO. armer te maken aardgas inclusief warmtekrachtkoppeling., kolen met CO. afvang en opslag, anderzijds door groei in. niet-fossiele, duurzame energie zoals de inzet van biomassa., MWe geïnstalleerd vermogen.
LOI WET.
13" label van garantie van oorsprong" label ter bevestiging van de hoeveelheid elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen in de betekenis van artikel 2, 9, of uit hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in de betekenis van artikel 2, 8.; 14" groen certificaat" overdraagbaar document toegekend aan producenten van groene elektriciteit overeenkomstig artikel 38 en, via de verplichtingen opgelegd aan de leveranciers en de netbeheerders, bestemd om de ontwikkeling van productie-installaties van milieuvriendelijke elektriciteit te bevorderen.;
Betekenis WKK.
Wat betekent WKK? Hieronder vind je 3 betekenissen van het woord WKK. Je kunt ook zelf een definitie van WKK toevoegen. Warmte-krachtkoppeling kortweg WKK of cogeneratie staat voor het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht elektriciteit. De kracht is afkomstig van een brandstofcel, verbrandingsmotor of gasturb. Warmte-krachtkoppeling de gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit. Betekenis van WKK toevoegen.
Is een warmtekrachtkoppeling roerend of onroerend? 1.
Onlangs heeft de Hoge Raad nog geoordeeld dat een warmtekrachtkoppeling WKK in een gebouw door natrekking onroerend is geworden. De wet onderscheidt twee vormen van natrekking op basis waarvan een installatie als een onroerende zaak zou kunnen worden gekwalificeerd, te weten natrekking door bestanddeelvorming de horizontale natrekking en natrekking door de grond verticale natrekking.
Arrest Uittreksel uittreksel uit arrest nr. 54/2012 van 19 april 2012 rolnummer 5153 in zake: de prejudiciele vraag over artikel 38.,
180/2009 van 12 november 2009 geoordeeld dat het voormelde artikel 57 aan de term hout de betekenis geeft die hij redelijkerwijze kon krijgen sinds de aanneming van artikel 38, 3, van het Elektriciteitsdecreet en die de Waalse decreetgever eraan heeft willen geven. De terugwerkende kracht van de bestreden bepaling, zoals die door de verzoekende partij wordt aangeklaagd, wordt bijgevolg verantwoord door het interpretatieve karakter ervan B.9. De Raad van State vraagt het Hof of artikel 38, 3, van het voormelde decreet van 12 april 2001 Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het uit zijn toepassingsgebied de installaties voor warmtekrachtkoppeling uitsluit die hout of houtafvalstoffen valoriseren, in tegenstelling tot de installaties voor warmtekrachtkoppeling die elke andere soort van afvalstoffen valoriseren.

Contact Us