More results for warmtekrachtkoppeling betekenis

warmtekrachtkoppeling betekenis
 
Het Vlaams woordenboek warmtekrachtkoppeling.
Warmtekrachtkoppeling is goed voor de portemonnee en het milieu. Warmtekrachtkoppeling is een brandstofbesparende manier om tegelijkertijd warmte en elektriciteit op te wekken in één proces. Hierdoor wordt minder energie verbruikt dan wanneer warmte en elektriciteit apart worden opgewekt. 6 reacties oudere versies Toegevoegd door fansy en laatst gewijzigd door de Bon 18 mrt 2018 1440.: Voeg een nieuwe beschrijving toe aan onze databank! Weet ge nog een andere betekenis voor deze term?
betekenis
total gross electricity generation Dutch translation Linguee.
Het Comité van de Regios is verheugd dat de Commissie vastbesloten is om met het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt een kader te scheppen dat bijdraagt tot een aanzienlijke uitbreiding.
betekenis
Warmtekrachtkoppeling is onroerend Taxcel.nl.
ten behoeve van het installeren, plaatsen, bouwen, aanleggen, hebben, gebruiken, inspecteren, onderhouden, herstellen, uitbreiden, vervangen, verleggen en verwijderen van een warmtekrachtkoppeling met bijbehoren en alles wat tot een bedrijfsvaardige warmtekrachtkoppeling behoort hierna: de WKK. 2.2 De WKK werd in het kader van een sale en lease back transactie door X1 b.v.
betekenis
Zo kies je duurzame groenten en fruit EOS Wetenschap. facebook. twitter. youtube.
Die vuistregel klopt niet altijd. Als je de serre niet of duurzaam verwarmt, bijvoorbeeld met restwarmte of warmtekrachtkoppeling, dan is het verschil klein. Het gebruik van potgrond, bijvoorbeeld bij de teelt van aardbeien in een serre, verhoogt de uitstoot. Potgrond bestaat voor een deel uit veen en bij de ontginning daarvan komt CO 2 vrij.
Wat is een WKK of warmtekrachtkoppeling? Energids.
Stel ze hier! Stel een vraag of zoek een energieterm. milieu en innovatie. zelf energie produceren. wat is een wkk of warmtekrachtkoppeling? Wat is een WKK of warmtekrachtkoppeling? Bij warmtekrachtkoppeling afgekort wkk wordt tegelijkertijd warmte en elektriciteit geproduceerd met behulp van een motor op één brandstof.
AAN NUTTIGE WARMTE Betekenis in het Engels Engels Vertaling Voorbeelden Voor Gebruik Aan Nuttige Warmte In Een Zin In Nederlands.
aan nuttige warmte. Vertaling van Aan nuttige warmte in het Engels. Uitslagen: 62, Tijd: 0.5721. Aan nuttige warmte. 3 examples with alignment." classbtn-update-contexts-2" translation-exact cool-button" href/vertaling/nederlands-engels/aannuttigewarmtetuseful" heat" data-hashf678488920a7530f9d0916e32e6c032a0b5bcfce" data-translationuseful" heat" data-hrefuseful" heat" data-jailuseful" heat" data-parent" data-sourceaan" nuttige warmte" useful heat. 3 examples with alignment." classmaterial-icons" as-content ticon" data-iconsearch" useful heat. 3 examples with alignment." naar nuttige warmte nuttige warmte. Voorbeelden van het gebruik van Aan nuttige warmte in een zin en hun vertaling. om een aantal woorden uit uw zoekopdracht uit te sluiten. Bijvoorbeeld, woord1 woord2: zal zoeken zinnen die woord1 bevatten en NIET woord2." In het geval van andere toepassingen van warmtekrachtkoppeling wordt de opbrengst aan nuttige warmte gemeten op het punt van gebruik.;
Kamerstuk 30038, nr. 5 Overheid.nl Officiële bekendmakingen.
De leden van de SP-fractie vroegen hoe de definitie van installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in artikel 1, eerste lid, onderdeel ab, van de Elektriciteitswet 1998 zich verhoudt tot de definitie van installatie voor warmtekrachtkoppeling artikel 1, eerste lid, onderdeel w.
Havenvisie 2030.
worden door een transitie van energiedragers, enerzijds. door fossiele energie steeds energie-efficiënter en CO. armer te maken aardgas inclusief warmtekrachtkoppeling., kolen met CO. afvang en opslag, anderzijds door groei in. niet-fossiele, duurzame energie zoals de inzet van biomassa., MWe geïnstalleerd vermogen.
LOI WET.
13" label van garantie van oorsprong" label ter bevestiging van de hoeveelheid elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen in de betekenis van artikel 2, 9, of uit hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in de betekenis van artikel 2, 8.; 14" groen certificaat" overdraagbaar document toegekend aan producenten van groene elektriciteit overeenkomstig artikel 38 en, via de verplichtingen opgelegd aan de leveranciers en de netbeheerders, bestemd om de ontwikkeling van productie-installaties van milieuvriendelijke elektriciteit te bevorderen.;
Betekenis WKK.
Wat betekent WKK? Hieronder vind je 3 betekenissen van het woord WKK. Je kunt ook zelf een definitie van WKK toevoegen. Warmte-krachtkoppeling kortweg WKK of cogeneratie staat voor het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht elektriciteit. De kracht is afkomstig van een brandstofcel, verbrandingsmotor of gasturb. Warmte-krachtkoppeling de gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit. Betekenis van WKK toevoegen.
Is een warmtekrachtkoppeling roerend of onroerend? 1.
Onlangs heeft de Hoge Raad nog geoordeeld dat een warmtekrachtkoppeling WKK in een gebouw door natrekking onroerend is geworden. De wet onderscheidt twee vormen van natrekking op basis waarvan een installatie als een onroerende zaak zou kunnen worden gekwalificeerd, te weten natrekking door bestanddeelvorming de horizontale natrekking en natrekking door de grond verticale natrekking.
Arrest Uittreksel uittreksel uit arrest nr. 54/2012 van 19 april 2012 rolnummer 5153 in zake: de prejudiciele vraag over artikel 38.,
180/2009 van 12 november 2009 geoordeeld dat het voormelde artikel 57 aan de term hout de betekenis geeft die hij redelijkerwijze kon krijgen sinds de aanneming van artikel 38, 3, van het Elektriciteitsdecreet en die de Waalse decreetgever eraan heeft willen geven. De terugwerkende kracht van de bestreden bepaling, zoals die door de verzoekende partij wordt aangeklaagd, wordt bijgevolg verantwoord door het interpretatieve karakter ervan B.9. De Raad van State vraagt het Hof of artikel 38, 3, van het voormelde decreet van 12 april 2001 Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het uit zijn toepassingsgebied de installaties voor warmtekrachtkoppeling uitsluit die hout of houtafvalstoffen valoriseren, in tegenstelling tot de installaties voor warmtekrachtkoppeling die elke andere soort van afvalstoffen valoriseren.

Contact Us